PROČ NENABÍZÍM PÍSEMNÉ HOROSKOPY?

Astrologie je výkladové umění, z logiky věci tedy pro výklad preferuji osobní či on-line konzultace. Při nich můj klient obdrží graf horoskopu, o který se v konzultaci jedná, v tištěné nebo elektronické verzi. U grafu jsou slovy popsány i pozice jednotlivých planet a důležitých prvků a bodů ve znameních a domech horoskopu, popřípadě další informace.

Vypracování kvalitního individuálního písemného horoskopu je časově náročné a tím pádem i výrazně finančně nákladnější než konzultace. Při konzultaci má klient možnost klást mi doplňující dotazy a i já mohu svůj výklad zpřesňovat podle jeho reakcí. Každý horoskop je jedinečný a je třeba pohlížet na něj komplexně, v souvislostech.

Z data, času a místa narození lze s velkou přesností určit řadu informací o člověku, mimo jiné:

 • o povaze a způsobu fungování zrozence,
 • o majetkových poměrech a hodnotách,
 • o komunikačních schopnostech a intelektuálních předpokladech,
 • o rodinném zázemí,
 • o přístupu k zábavě, tvořivosti, lásce,
 • o dětech,
 • o zdravotních dispozicích, oslabených částech těla a o míře životní energie,
 • o přístupu k práci, ambicích a profesním směřování,
 • o vztahových dispozicích a typech partnerů, kteří nás přitahují,
 • o studijních předpokladech, talentech a dispozicích,
 • o duševních a duchovních potřebách,
 • o přístupu a vztahu ke společnosti, k přátelství, altruismu,
 • o stínech osobnosti
 • o nepřátelích veřejných i skrytých,
 • a mnohé další podrobnosti.

Co však z holých nacionálů, tedy z časového a místního údaje, astrolog nepozná, jsou KULTURNÍ a SOCIÁLNÍ faktory (tedy například pohlaví, rasa, národnost, sociální prostředí, náboženská příslušnost, okolnosti doby, vychovatelé apod.).

Vzpomeňte na film Císařův pekař – Pekařův císař. I zde se narodily ve stejný čas a ve stejném městě dvě děti – jedno do kolébky císařské, druhé do kolébky pekaře. Pochopitelně se osud chlapců, ač měli stejný čas narození, odvíjí podle toho, do jakého sociálního prostředí se zrodili, kdo je vychovával, jaká byla doba, a v neposlední řadě jaká každodenní rozhodnutí v průběhu života činili.

Horoskop totiž nezohledňuje otázku ÚROVNĚ VĚDOMÍ a SVOBODNÉ VŮLE člověka, jeho každodenní rozhodnutí a přístup k řešení situací. Pochopení a zohlednění právě těchto aspektů je však pro kvalitní a komplexní astrologický výklad zásadní a není možné je vyčíst z nativního horoskopu. Pamatujme, že horoskop nastiňuje MOŽNOSTI, ne JISTOTY. Záleží na člověku, jak se rozhodne s “nástroji”, jež dostal do vínku, naložit.

Astrologický výklad také někdy přirovnávám k návštěvě u lékaře – pokud by lékař při posuzování vašeho zdravotního stavu vycházel pouze z výsledků vyšetření, aniž by vás osobně viděl, prohlédl a doptával se na anamnézu, bude jeho diagnóza a postup léčby obecný a neindividualizovaný na vaši konkrétní životní a zdravotní situaci. Je možné takto postupovat (a bohužel se to tak často i děje), ale nejspíš se mnou budete souhlasit, že důvěryhodněji na vás bude působit lékař, který vás opravdu “vyšetří”, bude se zajímat o kontext vašeho života, čím aktuálně procházíte, jak uvažujete, čemu věnujete pozornost.

Stejně tak je to u astrologa. Z data, času a místa narození pozná zkušený astrolog celou řadu informací, ale do souvislostí vašeho života je může zasadit až rozhovor s vámi. Za astrologem většinou přicházíte proto, abyste lépe porozuměli sobě, druhým lidem nebo vaší životní situaci. Cílem konzultace u mne by měl být posun ve vašem vědomí, tedy uvědomění si příčin a důsledků vašeho chování, pochopení širšího kontextu, získání nadhledu a odstupu a zorientování se v situaci.

Z výše uvedených důvodů je zřejmé, že pro kvalitu a vypovídací hodnotu horoskopu je „živý“, tedy osobní nebo on-line kontakt klienta a astrologa nezbytný, a že písemný horoskop už z podstaty věci nemůže nahradit setkání s astrologem.

Je pro mne podstatné nabízet vám jen ty služby, které mají z mého pohledu největší přínos právě ve vaší situaci. A to jsou, bavíme-li se o výkladech horoskopů, jednoznačně “živé” konzultace, případně semináře, webináře a přednášky.